บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
 
 
 
     
  :: BMT - 01SS ไต้หวัน-เย๋หลิ่ว-ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน :: (NokScoot) ::  
 
วันเดินทาง : มีนาคม - ตุลาคม 2559
ราคา 17,888 บาท

++ โปรแกรมการเดินทาง ++

วันที่ 1 :

กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
วันที่ 2 : กรุงเทพฯ - ไทเป – ผูหลี่ – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดเหวินหวู่ - ไทจง - เฟิงเจี่ยไนท์มาเก็ต
วันที่ 3 : ไทจง – เย๋หลิ่ว – จิ่วเฟิน – ไทเป – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 4 : พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติ “กู้กง” -ตึกไทเป 101 (ชมวิวชั้น 89) -DUTYFREE -อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ซีเหมินติง– เถาหยวน
วันที่ 5 : สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
       
       
       
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง