บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง
Licence No : 11/2394  
 
 
 
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 

:: BMT-NCM01-DD ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน :: (Nok Air) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - หงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอลอ - พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 2 : อินทร์แขวน - เจดีย์ชเวมอดอร์ - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียง - เจดีย์ไจ๊ปุ่น - วัดซเวตอเมียต -
.............พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - ย่างกุ้ง
วันที่ 3 : ย่างกุ้ง - พระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจี - ตลาดสก๊อต - เจดีย์สุเลย์ - เจดีย์โบดาทาวน์ - เทพทันใจ - .............วัดบารมี - วัดพระหินอ่อน - ช้างเผือก
วันเดินทาง : 30 ต.ค.-01 พ.ย. , 06-08 / 13-15 / 27-29 พ.ย. , 05-07 / 10-12 / 11-13 / 19-21
............. ../ 26-28 ธ.ค. 2558 , 01-03 ม.ค. 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...14,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-NCM02-FD มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3 วัน 2 คืน :: (Air Asia) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สะกาย-วัดซุนอูปนยาซิน-วัดมหากันดายงค์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง -
.............ทะเลสาบตองตามัน-โชว์การแสดงพื้นเมืองมัณฑะเลย์
วันที่ 2 : เขามัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-วัดจอกทอคยี -
.............ล่องเรือมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังยักษ์-เจดีย์พญาเธียรดาน
วันที่ 3 : มัณฑะเลย์-พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 22-24 ต.ค. , 30 ต.ค.-01 พ.ย. , 07-09 / 14-16 / 28-30 พ.ย. , 05-07 / 10-12 /
................ 11-13 / 19-20 / 26-28 ธ.ค. 2558 , 31 ธ.ค. 2558 - 02 ม.ค. 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...16,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-NCM02-PG มัณฑะเลย์ อมรปุระ มิงกุน 3 วัน 2 คืน :: (Bangkok Airways) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-สะกาย-วัดซุนอูปนยาซิน-วัดมหากันดายงค์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-
............ะเลสาบตองตามัน-โชว์การแสดงพื้นเมืองมัณฑะเลย์
วันที่ 2 : มัณฑะเลย์-เขามัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-วัดจอกทอคยี-
............ ล่องเรือมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังยักษ์-เจดีย์พญาเธียรดาน
วันที่ 3 : มัณฑะเลย์-พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 31 ธันวาคม - 02 มกราคม 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...20,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 

:: BMT-NCM04-FD มัณฑะเลย์ พินอูลวิน มิงกุน 4 วัน 3 คืน :: (Air Asia) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - พินอูลวิน - ตลาดตูมิงกะลา - วัดมหาอันทุกันตา - อาคารเก่าวนพฤกษศาสตร์
.............แห่งชาติกันดอว์จี
วันที่ 2 : พินอูลวิน-อมรปุระ-วัดมหากันดายง-ทะเลสาบตองตะมาน-สะพานไม้อูเบ็ง-สะกาย
.............ล่องเรือแม่น้ำอิรวดี-มิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ระฆังยักษ์มิงกุน-เจดีย์พญาเธียรดาน
วันที่ 3 : พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์
วันที่ 4 : มัณฑะเลย์-พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี
วันเดินทาง : 05-08 / 12-15 / 19-22 พ.ย. , 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 ธ.ค. 2558 ,
.................31 ธ.ค. 2558 - 03 ม.ค. 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...19,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 

:: BMT-NCM05-FD มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน :: (Air Asia) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พุกาม-ทะเลเจดีย์เมืองพุกาม-การแสดงหุ่นกระบอก
วันที่ 2 : พุกาม-ตลาดยองอู-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนูหา-วัดกุบยางจี-มัณฑะเลย์
วันที่ 3 : มัณฑะเลย์-อมรปุระ-สะพานไม้อูเบ็ง-ทะเลสาบตองตามัน-วัดมหากันดายงค์ - พระตำหนักไม้
.............สักชเวนานดอว์-วัดกุโสดอ-วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์-การแสดงพื้นเมือง
วันที่ 4 : มัณฑเลย์-พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี-พระราชวังมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 15-18 / 22-25 ต.ค. , 05-08 / 12-15 / 19-22 พ.ย. , 03-06 / 10-13 / 17-20 /
................ 24-27 ธ.ค. 2558 , 31 ธ.ค. 2558 - 03 ม.ค. 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...18,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 
:: BMT-NCM06-FD มัณฑะเลย์ มอญยอ พุกาม 4 วัน 3 คืน :: (Air Asia) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์-วัดกุโสดอ
............ วัดกุสินารา-เขามัณฑะเลย์-โชว์พื้นเมือง
วันที่ 2 : มัณฑะเลย์-พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี-มอญยอ-วัดโพธิตาต่อง-วัดเจดีย์สัมพุทเธ-ถ้ำโพวินต่อง
วันที่ 3 : มอญยอ-พุกาม-พระเจดีย์ชเวซิกอง-วัดกุบยางกี-วัดมนุหา-วัดอนันดา-ทุ่งเจดีย์พุกาม
วันที่ 4 : พุกาม-สนามบินมัณฑะเลย์-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 22-25 ต.ค. , 05-08 / 12-15 / 19-22 พ.ย. , 03-06 / 10-13 / 17-20 / 24-27 ธ.ค.
................ 2558 , 31 ธ.ค. 2558 -03 ม.ค. 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...19,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 

:: BMT-NCM07-FD มัณฑะเลย์ พุกาม ย่างกุ้ง 5 วัน 4 คืน :: (Air Asia) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-มัณฑะเลย์-พระตำหนักไม้สักชเวนันดอว์-วัดกุโสดอ-เขามัณฑะเลย์
วันที่ 2 : มัณฑะเลย์-พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี-สะกายฮิล-สะพานไม้อูเบ็ง-มิงกุน - เจดีย์พญาเธียรดาน
วันที่ 3 : มัณฑะเลย์-พุกาม-ทุ่งทะเลย์เจดีย์ 4000 องค์-วัดกุบยางกี-การแสดงหุ่นกระบอก
วันที่ 4 : พุกาม-ย่างกุ้ง-หงสาวดี-พระราชวังบุเรงนอง-วัดพระไฝเลื่อนไจ้ท์ปอล-พระธาตุอินทร์แขวน
วันที่ 5 : อินทร์แขวน-เจดีย์โบดาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง-ตลาดสก๊อต-กรุงเทพฯ
วันเดินทาง : 21-25 ต.ค. , 14-18 พ.ย. , 01-05 / 09-13 ธ.ค. 2558 , 31 ธ.ค. - 04 ม.ค. 2559
ราคาเริ่มต้นที่ ...33,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 

:: BMT-NCM07-FD มัณฑะเลย์ อินเล พุกาม มัณฑะเลย์ 5 วัน 4 คืน :: (Air Asia) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพ ฯ-มัณฑะเลย์-วัดมหากันดายง-สะพานไม้อูเบง-พระราชวังมัณฑะเลย์ - พระตำหนักไม้
.............สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-ภูเขามัณฑะเลย์
วันที่ 2 : มัณฑะเลย์-พุกาม-ทุ่งทะเลย์เจดีย์-เจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหะ-วัดกุบยางกี-ชเวกุจี
............จดีย์สัพพัญญู-เครื่องเขิน-พระอาทิตย์ยามอัสดงที่สวยงามที่สุดบนวิหารชเวชานดอร์
วันที่ 3 : พุกาม-เฮโฮ-วัดชเวยันเป-ทะเลสาบอินเล-วัดผ่องด่ออู(พระบัวเข็ม)-หมู่บ้านทอผ้าอินปอขอม
วันที่ 4 : ทะเลสาบอินเล-หมู่บ้านอินเด็น-วัดแมวกระโดด
วันที่ 5 : ทะเลสาบอินเล-เฮโฮ-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-มหาเจดีย์ชเวดากอง-วัดพระหินอ่อน
วันเดินทาง : 14-18 / 21-25 ต.ค. , 14-18 พ.ย. , 01-05 / 09-13 ธ.ค. 58 , 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 59
ราคาเริ่มต้นที่ ...33,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
 

:: BMT-NCM08-VAN เมืองทวายอันดามัน ใกล้แค่เอื้อม 3 วัน 2 คืน :: (By Van) ::
++โปรแกรมการเดินทาง ++
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-กาญจนบุรี – ด่านพุน้ำร้อน – ทวาย – วัดหลวง
วันที่ 2 : ตลาดเช้า – ตลาดสาย 100 ปี – พระนอน – โครงการท่าเรือน้ำลึก – หาดเมาะมะกัน
วันที่ 3 : ทวาย - ด่านพุน้ำร้อน – กาญจนบุรี – กรุงเทพ ฯ
วันเดินทาง : ออกเดินทางทุกวันศุกร์
ราคาเริ่มต้นที่ ...9,900... บาท  
 
  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --  
       
       
       
       
       
 
 
 
 
 
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ จำกัด  Baan Makkuted Co.,Ltd.    Licence No : 11/2394
271/5 หมู่บ้านกิตติชาติ ซ.ลาดพร้าว 101 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพ 10310 
Tel : 02-374 7222 (Auto)   Fax : 02-3748343   E-mail : info@bmttour.com
บริษัท บ้านมัคคุเทศก์ ทัวร์ : ทัวร์ในประเทศ : ทัวร์ต่างประเทศ : แพ็คเกจทัวร์ : โปรแกรมทัวร์ : ท่องเที่ยวเมืองไทย : สัมมนา : กรุ๊ปเหมา : ตั๋วเครื่องบิน : ยื่นวีซ่า : ประกันภัยการเดินทาง